نویسنده/مترجم مژگان سلمانی

مژگان سلمانی

کارشناس‌ارشد زبان انگلیسی (مطالعات ترجمه) از دانشگاه علامه طباطبایی است و درزمینۀ ترجمۀ همزمان، ویراستاری انگلیسی و تدریس در دانشگاه نیز فعالیت می‌کند.