نویسنده/مترجم شکیبا غیاثی

شکیبا غیاثی

کارشناس رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی (دانشگاه شهید بهشتی) است.